04-210-201
Fundamentals of Electrical Engineering


ชื่อวิชา (ไทย): หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

ระดับการศึกษา: วศบ., หน่วยกิต: 3, จำนวนคาบทฤษฎี: 2, จำนวนคาบปฏิบัติ: 3, จำนวนคาบนอกเวลา: 4

สภาพรายวิชา: วิชาพื้นฐาน ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า
และกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน
หลักการของระบบไฟฟ้า 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า

บรรยาย
Download เนื้อหา Week
Lecture 1 Course Outline 1
Lecture 2 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 1
Lecture 3 มาตรฐานทางไฟฟ้า 2
Lecture 4 ทฤษฎีทางไฟฟ้า 2
Lecture 5 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3
Lecture 6 วงจรไฟฟ้าและการกำเนิดไฟฟ้า 4
Lecture 7 ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 5
Lecture 8 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า 6
Lecture 9 สายไฟฟ้า 7
Lecture 10 หลอดไฟฟ้า 8
Lecture 11 อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า 10
Lecture 12 หม้อแปลงไฟฟ้า 11
Lecture 13 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12
Lecture 14 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 13
Lecture 15 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 14
Lecture 16 อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ 15
Lecture 17 การควบคุมมอเตอร์ 16
Lecture 18 Course Summary 17

Laboratory Part I - DC Mesurement & Circuit : Download - Outline
Download การทดลอง
Lab 1 พื้นฐานการวัดไฟฟ้ากระแสตรง
Lab 2 การวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า
Lab 3 กฏของโอห์มและวงจรอนุกรม
Lab 4 วงจรขนานและวงจรผสม
Lab 5 การแบ่งแรงดันและแบ่งกระแสไฟฟ้า
Lab 6 การวัดกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า